EU támogatás - Aktuális pályázatok! / Támogatások amik nekünk segítettek.

Aktuális, eszköz beszerzést támogató pályázatok és támogatott hitel konstrukciók:

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban
(GINOP Plusz-1.2.3-21)

A pályázatok benyújtására 2022. január 19. 8:00-tól 2022. február 3. 12:00-ig van lehetőség.
A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

1. benyújtási szakasz: 2022. január 19. 08:00 - 2022. január 26. 12:00

Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében valósítják meg fejlesztéseiket.

2. benyújtási szakasz: 2022. január 27. 08:00 - 2022. február 3. 12:00

Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Pest régiók egyikében valósítják meg fejlesztéseiket

Támogatás célja

A felhívás célja olyan beruházások megvalósításának támogatása, amelyek javítják a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot, ezen keresztül a termelékenységet, illetve amelyek szem előtt tartják a területi kohézió szempontjait és kedvező területi hatásokkal bírnak, hozzájárulva ezzel a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez is. A célzott intézkedéssel a gazdaságilag, társadalmilag, infrastrukturális és munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű területeken tevékenykedő vállalkozások gazdasági szerepe kerül megerősítésre. A program kiemelten támogatja a négy legkevésbé fejlett régió területén (Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiókban), valamint a szabad vállalkozási zónának minősülő vagy a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet által meghatározott kedvezményezett járásokba tartozó településeken megvalósuló fejlesztéseket. A fejlesztéseknek illeszkednie kell a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiájához.

Pályázók köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

mikro-, kis- és középvállalkozások

- amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

- amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,

- amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, kettős könyvvitelt vezető ügyvédi irodák, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

- amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,

- amelyek esetében, amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében 2014-2019 között részükre megítélt támogatás(ok) összege meghaladja az utolsó 3 jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által) lezárt, teljes üzleti év átlagos árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások 2018-2020. közötti évekre vonatkozó bruttó hozzáadott érték növekedése (változása) legalább eléri vagy meghaladja a GDP növekedés mértékét (5,25 %2 ) az azonos időszakban.

- Azon vállalkozások esetén, amelyek a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében 2014-2019 között támogatásban részesültek, a 2018. és 2019. évi bruttó hozzáadott értéknek (BHÉ) pozitívnak kell lennie. Amennyiben a 2018. vagy 2019. évi bruttó hozzáadott érték nulla vagy annál alacsonyabb értéket vesz fel, abban az esetben ezen vállalkozások nem jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a pályázók köre 1-2. és az Kizáró okok pontok esetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019- nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a projekt Unióval elszámolható összköltsége pont szerinti összköltség meghatározása során, a tartalmi értékelés során, valamint az eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek figyelembevételre.

A kiválasztott üzleti év későbbiekben történő módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Pályázók köre 1., 2. és 5. pontoknak való megfelelés ellenőrzése a számviteli törvény szerinti közzétételi kötelezettséggel érintett vállalkozások esetén a http://ebeszamolo.im.gov.hu/oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a támogatási kérelem benyújtását megelőző, a vizsgálat alapját képező lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.

Jogi forma

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek,
kettős könyvvitelt vezető ügyvédi irodák.

Gazdálkodási formakód

113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
131 Ügyvédi iroda
141 Európai részvénytársaság (SE)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
228 Egyéni cég

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

amelynek fejlesztési igénye Budapest területén valósulna meg,

amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,

amely a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében 2014-2019 között támogatásban részesült, és a 2018. vagy 2019. évi bruttó hozzáadott értéke (BHÉ) nulla vagy annál alacsonyabb értéket vesz fel,

 amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi, választott üzleti év éves beszámolója alapján negatív,

akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi, választott üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,

amely a Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét;

amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem per, - és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja.

amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,

amely vállalkozás a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy GINOP Plusz1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a támogatói döntést megelőzően kérelmét visszavonta.

amely vállalkozás, vagy amelynek a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a Felhívás keretében korábban támogatásban részesült,

amely 2019. december 31-én a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak minősült, kivéve azt a mikro- vagy kisvállalkozást, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

amely esetében a támogatás támogatástartalma az„Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottság közlemény (a továbbiakban: átmeneti közlemény) 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – meghaladja a 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 Iparági korlátozás

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10 és 30.11-12 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,

amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi, választott üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;

amely mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás, ha

a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.

amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,

amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;

amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.

amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;

amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé

Fenntartási kötelezettség: A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig

Megvalósítási idő: A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Önerő: min. 30% mértékben. Az önerő a projekt Európai Unióval elszámolható összköltségének a támogatáson felüli része. Az önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is.

Kötelező vállalás: Támogatást igénylő vállalja, hogy termelő/szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan korszerű vállalati technológiai megoldásokat alkalmaz.

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 70%-át érheti el).

Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás Műszaki elvárásoknak p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (max. 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt max. 20%-át érheti el).

Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (max. 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt max. 20%-át érheti el).

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (max. 50%-át érhetik el).

Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) (max. 20%-át érheti el).

Elszámolható költségek köre:

Beruházás költségei:

Eszközbeszerzés költségei

Új eszközök, gépek beszerzése az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások pontban szereplő korlátozás figyelembevételével:

technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. A Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép26 beszerzése is támogatható.

Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

A Felhívás Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek pontja alapján beszerezhető új eszközök, gépek rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) kizárólag az eszközbeszerzés részeként kerülhetnek elszámolásra, amennyiben ezeket számvitelileg a beszerzett eszközre aktiválják.

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra) a Felhívás Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek d) pontjához kapcsolódóan a Műszaki és szakmai elvárások s) és az elszámolható költségek mértéke vonatkozó korlátozás figyelembevételével: 

az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége,

a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége

Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése a Felhívás Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek e) pontjához kapcsolódóan  az elszámolható költségek mértéke vonatkozó pontban szereplő korlátozás figyelembevételével:

hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,

hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,

telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

Építéshez kapcsolódó költségek

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás a Felhívás Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek a) pontja alapján és a műszaki elvárások r) és az elszámolható költségek mértéke vonatkozó pontjában szereplő korlátozások figyelembevételével:

az infrastrukturális beruházások költsége:

épületgépészeti gépek,

ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

szennyvíztároló,

szellőzési, légfrissítő berendezések,

pneumatikus berendezés,

felvonók,

iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel, amelyre az iparvágány rácsatlakozik),

hűtőkamra,

siló,

ipari kapuk,

a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,

őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése,

parkoló, kerítés, út, járda.

ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

Immateriális javak beszerzésének költségei

Szoftverek beszerzése:

A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Felnőttképzési menedzsment szoftver esetében kizárólag FAR (Felnőttképzés Adatszolgáltatás Rendszere) integrációval rendelkező szoftver szerezhető be.

Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően generált, a maximálisan elszámolható (rész) költség kalkulátor számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet.

A regisztrációhoz, a minősített termékekhez, szállítókhoz, valamint az árkalkuláció megigényléséhez, illetve bármely egyéb, a weboldal használatához vagy a Programmal összefüggő információ megkéréséhez keresse a területileg illetékes IKT tanácsadóját (https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/ikt_tanacsadok.html).

A Felhívás 3. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható informatikai eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében a 2.1.2.2. e) pont szerinti tevékenységhez kapcsolódóan csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre - beleértve a tartozékokat is - amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges és a Felhívás céljával összhangban van. A listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök egyéb támogatható tevékenységbe nem sorolhatók.

A Felhívás 4. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

Az Információs technológia-fejlesztés szerinti támogatható tevékenységek kapcsán megvalósuló vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése (bevezetése) esetén az előírt követelményeket szoftveralapú üzleti megoldás esetén a Felhívás 7. sz. szakmai melléklete, felhő alapú üzleti megoldás esetén a Felhívás 8. sz. szakmai melléklete tartalmazza, melyek szerint az alábbi funkcionális területek támogathatók:

Vállalati CRM, értékesítés funkcionális terület

Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés funkcionális terület

Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális terület

Beszerzési, logisztikai funkcionális terület

Gyártásirányítási rendszer funkcionális terület

Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális terület

Pénzügyi, számviteli terület funkcionális terület

Internetes értékesítés (vállalati webáruház) funkcionális terület

Online marketinget támogató megoldás funkcionális terület

Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) funkcionális terület

Elektronikus iratkezelési rendszer funkcionális terület

Adott funkcionális területhez kapcsolódó MI alapú adatbányász megoldással támogatott specializált alkalmazás funkcionális terület

Adott funkcionális területhez kapcsolódó Távoli IT üzemeltetést támogató rendszer funkcionális terület (kizárólag telepített szoftveralapú üzleti megoldás bevezetése esetén)

Online (elektronikus) fizetési megoldás funkcionális terület (kizárólag felhőalapú üzleti megoldás bevezetése esetén)

A felsorolt, 1-12. sz. funkcionális területek a támogatást igénylő választása szerint vagy telepített szoftver alapú, vagy felhő alapú üzleti megoldás bevezetésével valósíthatóak meg, tehát ugyanazon funkcionális terület mindkét megoldással történő bevezetésére nincs lehetőség. 

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

Képzéshez kapcsolódó költségek

Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj)

A képzés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 5 millió Ft-ot, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el.

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

Tanácsadói óradíjak a felhívásban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan.

A tanácsadás elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja.

Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja (legfeljebb 24 hónapig tartó időtartamban). A bérelt egy felhőalapú, egyéb online üzleti megoldásra / szolgáltatásra jutó felhasználók száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában.

Mire nem kapható támogatás:

épület fejlesztése (Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek a) és e) tevékenységek esetén), amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az „ÁÚF 21-27”-től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú ingatlannak. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul. A feltétel ellenőrzése a tulajdoni lapon feltüntetett művelési ág és a csatolt fotódokumentáció alapján történik.

a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve a — nagyobb kapacitású napelemes rendszerek esetében — kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása,

meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.

napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

Előleg igénylése: 100%-a, de max. 200.000.000 Ft.

Projekt területi korlátozása

Budapest kivételével Magyarország egész területén

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését.

A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá a támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen és a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

A támogatást igénylő legfeljebb kettő megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

Két megvalósítási helyszín megjelölése esetén mindkét megvalósítási helyszínnek az adott benyújtási szakaszra a felhívás 1.3 pontja szerint meghatározott régióban elhelyezkedő településen kell lennie.

A projekt maximális elszámolható összköltsége

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét az határozza meg, hogy a támogatást igénylő vállalkozás a benyújtást megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma alapján melyik kategóriába esik az alábbiak közül:

Létszám

Maximális elszámolható összköltség

3-9 főig

99 millió Ft

10-49 főig

179 millió Ft

50-99 főig

206 millió Ft

100-149 főig

233 millió Ft

150-199 főig

260 millió Ft

200-249 főig

287 millió Ft

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre.

Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a projekt Unióval elszámolható költsége pont szerinti összköltség meghatározása során, a tartalmi értékelés során, valamint az eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek figyelembevételre.

A kiválasztott üzleti év későbbiekben történő módosítására nincs lehetőség.

Támogatás összege:

A Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás összege: min. 10 millió Ft, max. 200 millió Ft.

Támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg:

Támogatási kategória

Fejlesztés helyszíne

Mikro-, kis- és középvállalkozás

Átmeneti támogatás

Észak-Magyarország,

Észak-Alföld,

Dél-Alföld,

Dél-Dunántúl

max. 70%

Közép-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl

Pest

max. 50%

 

2021.12.28.

 


Gyártók és termékek: